Lluc 10v27 I va respondre i digué: Estimaràs el Senyor el teu Déu amb tot el teu cor i amb tota la teva ànima i amb tota la teva força i amb tota la teva ment; i al teu proïsme com a tu mateix. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου, ἐξ ὅλη

Data: 
2021-10-27, dimecres
Comentari: 

Lluc 10v27 I va respondre i digué: Estimaràs el Senyor el teu Déu amb tot el teu cor i amb tota la teva ànima i amb tota la teva força i amb tota la teva ment; i al teu proïsme com a tu mateix.ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου, ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου· καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.En <1161> hij, antwoordende <611> (5679), zeide <2036> (5627): Gij zult den Heere <2962>, uw <4675> God <2316>, liefhebben <25> (5692), uit <1537> geheel <3650> uw <4675> hart <2588>, en <2532> uit <1537> geheel <3650> uw <4675> ziel <5590>, en <2532> uit <1537> geheel <3650> uw <4675> kracht <2479>, en <2532> uit <1537> geheel <3650> uw <4675> verstand <1271>; en <2532> uw <4675> naaste <4139> als <5613> uzelven <4572>.And <1161> he answering <611> (5679) said <2036> (5627), Thou shalt love <25> (5692) the Lord <2962> thy <4675> God <2316> with <1537> all <3650> thy <4675> heart <2588>, and <2532> with <1537> all <3650> thy <4675> soul <5590>, and <2532> with <1537> all <3650> thy <4675> strength <2479>, and <2532> with <1537> all <3650> thy <4675> mind <1271>; and <2532> thy <4675> neighbour <4139> as <5613> thyself <4572>.BCI  Lluc 10v27 Ell va respondre: «Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb totes les forces i amb tot el pensament,1 i estima els altres com a tu mateix.»2CCC  Lluc 10v27 I va respondre i digué: Estimaràs el Senyor el teu Déu amb tot el teu cor i amb tota la teva ànima i amb tota la teva força i amb tota la teva ment; i al teu proïsme com a tu mateix.