Lluc 12v12 Perquè l’Esperit Sant us ensenyarà en aquell mateix moment el que cal dir. τὸ γὰρ Ἅγιον Πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, ἃ δεῖ εἰπεῖν. Want <1063> de Heilige <40> Geest <4151> zal u <5209> in <1722> dezelve <846> ure <5610> leren <1321> (5

Data: 
2021-12-12, diumenge
Comentari: 

Lluc 12v12 Perquè l’Esperit Sant us ensenyarà en aquell mateix moment el que cal dir.τὸ γὰρ Ἅγιον Πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, ἃ δεῖ εἰπεῖν.Want <1063> de Heilige <40> Geest <4151> zal u <5209> in <1722> dezelve <846> ure <5610> leren <1321> (5692), hetgeen <3739> gij spreken <2036> (5629) moet <1163> (5748).For the holy Ghost shall teache you in the same houre, what yee ought to say.For <1063> the Holy <40> Ghost <4151> shall teach <1321> (5692) you <5209> in <1722> the same <846> hour <5610> what <3739> ye ought <1163> (5748) to say <2036> (5629).BCI  Lluc 12v12 l'Esperit Sant us ensenyarà en aquell moment el que haureu de dir.»1CCC  Lluc 12v12 Perquè l’Esperit Sant us ensenyarà en aquell mateix moment el que cal dir.