Lluc 12v15 I els digué: Vigileu i guardeu-vos de l’avarícia, perquè la vida d’un no està en l’abundància de les coses que posseeix. εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς, Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ τῆς πλεονεξίας· ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἐστὶν ἐκ τῶν ὑπαρ

Data: 
2021-12-15, dimecres
Comentari: 

Lluc 12v15 I els digué: Vigileu i guardeu-vos de l’avarícia, perquè la vida d’un no està en l’abundància de les coses que posseeix.εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς, Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ τῆς πλεονεξίας· ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἐστὶν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ.En <1161> Hij zeide <2036> (5627) tot <4314> hen <846>: Ziet toe <3708> (5720) en <2532> wacht u <5442> (5732) van <575> de gierigheid <4124>; want <3754> het is <2076> (5748) niet <3756> in <1722> den overvloed <4052> (5721) gelegen, dat iemand <5100> leeft <2222> uit <1537> zijn <846> goederen <5224> (5723).Wherefore he said vnto them, Take heede, and beware of couetousnesse: for though a man haue abundance, yet his life standeth not in his riches.And <1161> he said <2036> (5627) unto <4314> them <846>, Take heed <3708> (5720), and <2532> beware <5442> (5732) of 1 <575> covetousness <4124>: for <3754> a man's <5100> <846> life 2 <2222> consisteth <2076> (5748) not <3756> in <1722> the abundance <4052> (5721) of <1537> the things which he <846> possesseth <5224> (5723).BCI  Lluc 12v15 Aleshores digué a la gent: «Estigueu alerta, guardeu-vos de tota ambició de riquesa, perquè, ni que nedi en l'abundància, la vida d'un home no depèn pas dels seus béns.»CCC  Lluc 12v15 I els digué: Vigileu i guardeu-vos de l’avarícia, perquè la vida d’un no està en l’abundància de les coses que posseeix.