Lluc 12v21 Així passa amb el qui atresora per a ell mateix, i no és ric envers Déu. οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν. Alzo <3779> is het met dien, die zichzelven <1438> schatten vergadert <2343> (5723), en <2532> niet <3361> rijk is <41

Data: 
2021-12-21, dimarts
Comentari: 

Lluc 12v21 Així passa amb el qui atresora per a ell mateix, i no és ric envers Déu.οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν.Alzo <3779> is het met dien, die zichzelven <1438> schatten vergadert <2343> (5723), en <2532> niet <3361> rijk is <4147> (5723) in <1519> God <2316>.So is he that gathereth riches to himselfe, and is not riche in God.So <3779> is he that layeth up treasure 1 <2343> (5723) for himself <1438>, and <2532> is <4147> <0> not <3361> rich <4147> (5723) toward <1519> God <2316>.BCI  Lluc 12v21 Així passa amb el qui reuneix tresors per a ell mateix i no es fa ric davant de Déu.»1CCC  Lluc 12v21 Així passa amb el qui atresora per a ell mateix, i no és ric envers Déu.