Lluc 12v28 I si l’herba que avui és al camp i demà la llancen al forn, Déu la vesteix així, com més a vosaltres, homes de poca fe? εἰ δὲ τὸν χόρτον ἐν τῷ ἀγρῷ σήμερον ὄντα, καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσι, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλ

Data: 
2021-12-28, dimarts
Comentari: 

Lluc 12v28 I si l’herba que avui és al camp i demà la llancen al forn, Déu la vesteix així, com més a vosaltres, homes de poca fe?εἰ δὲ τὸν χόρτον ἐν τῷ ἀγρῷ σήμερον ὄντα, καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσι, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι;Indien <1487> nu <1161> God <2316> het gras <5528> dat <5607> (5752) heden <4594> op <1722> het veld <68> is, en <2532> morgen <839> in <1519> den oven <2823> geworpen wordt <906> (5746), alzo <3779> bekleedt <294> (5719), hoeveel <4214> meer <3123> u <5209>, gij kleingelovigen <3640>!If then God so clothe the grasse which is to day in the field, and to morowe is cast into the ouen, howe much more will he clothe you, O yee of litle faith?If <1487> then <1161> God <2316> so <3779> clothe <294> (5719) the grass <5528>, which <5607> (5752) is to day <4594> in <1722> the field <68>, and <2532> to morrow <839> is cast <906> (5746) into <1519> the oven <2823>; how much <4214> more <3123> will he clothe you <5209>, O ye of little faith <3640>?BCI  Lluc 12v28 I si l'herba, que avui és al camp i demà la tiren al foc, Déu la vesteix així, molt més farà per vosaltres, gent de poca fe.CCC  Lluc 12v28 I si l’herba que avui és al camp i demà la llancen al forn, Déu la vesteix així, com més a vosaltres, homes de poca fe?