Lluc 2v21 I quan es compliren els vuit dies per circumcidar el nen, li posaren de nom Jesús, com l’havia anomenat l’àngel abans d’ésser concebut en el si matern. Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν τὸ παιδίον, καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς,

Data: 
2022-02-21, dilluns
Comentari: 

Lluc 2v21 I quan es compliren els vuit dies per circumcidar el nen, li posaren de nom Jesús, com l’havia anomenat l’àngel abans d’ésser concebut en el si matern.Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν τὸ παιδίον, καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλληφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ.En <2532> als <3753> acht <3638> dagen <2250> vervuld waren <4130> (5681), dat men het Kindeken <3813> besnijden zou <4059> (5629), zo <2532> werd Zijn <846> Naam <3686> genaamd <2564> (5681) JEZUS <2424>, welke <3588> genaamd was <2564> (5685) van <5259> den engel <32>, eer <4253> Hij <846> in <1722> het lichaam <2836> ontvangen was <4815> (5683).And when the eight daies were accomplished, that they shoulde circumcise the childe, his name was then called Iesus, which was named of the Angell, before he was conceiued in the wombe.And <2532> when <3753> eight <3638> days <2250> were accomplished <4130> (5681) for the circumcising <4059> (5629) of the child <3813>, <2532> his <846> name <3686> was called <2564> (5681) JESUS <2424>, which <3588> was so named <2564> (5685) of <5259> the angel <32> before <4253> he <846> was conceived <4815> (5683) in <1722> the womb <2836>.Quan van complir-se els vuit dies i hagueren de circumcidar l'infant,1 li van posar el nom de Jesús; era el nom que havia indicat l'àngel abans que el concebés la seva mare.2CCC  Lluc 2v21 I quan es compliren els vuit dies per circumcidar el nen, li posaren de nom Jesús, com l’havia anomenat l’àngel abans d’ésser concebut en el si matern.