Marc 4v9 I els deia: Qui tingui orelles per escoltar, que escolti. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. En <2532> Hij zeide <3004> (5707) tot hen <846>: Wie oren <3775> heeft <2192> (5723) om te horen <191> (5721), die hore <191> (5720).

Data: 
2022-04-09, dissabte
Comentari: 

Marc 4v9 I els deia: Qui tingui orelles per escoltar, que escolti.καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.En <2532> Hij zeide <3004> (5707) tot hen <846>: Wie oren <3775> heeft <2192> (5723) om te horen <191> (5721), die hore <191> (5720).Then he said vnto them, He that hath eares to heare, let him heare.And <2532> he said <3004> (5707) unto them <846>, He that hath <2192> (5723) ears <3775> to hear <191> (5721), let him hear <191> (5720).BCI  Marc 4v9 I deia: «Qui tingui orelles per a escoltar, que escolti.»1CCC  Marc 4v9 I els deia: Qui tingui orelles per escoltar, que escolti.