Marc 4v13 I els diu: ¿No compreneu aquesta paràbola? Doncs, com entendreu totes les paràboles? καὶ λέγει αὐτοῖς, Οὐκ οἴδατε τὴν παραβολὴν ταύτην; καὶ πῶς πάσας τὰς παραβολὰς γνώσεσθε; En <2532> Hij zeide <3004> (5719) tot hen <846>: Weet gij <1492> (575

Data: 
2022-04-13, dimecres
Comentari: 

Marc 4v13 I els diu: ¿No compreneu aquesta paràbola? Doncs, com entendreu totes les paràboles?καὶ λέγει αὐτοῖς, Οὐκ οἴδατε τὴν παραβολὴν ταύτην; καὶ πῶς πάσας τὰς παραβολὰς γνώσεσθε;En <2532> Hij zeide <3004> (5719) tot hen <846>: Weet gij <1492> (5758) deze <5026> gelijkenis <3850> niet <3756>, en <2532> hoe <4459> zult gij <1097> <0> al <3956> de gelijkenissen <3850> verstaan <1097> (5695)?Againe he said vnto them, Perceiue ye not this parable? howe then should ye vnderstand all other parables?And <2532> he said <3004> (5719) unto them <846>, Know ye <1492> (5758) not <3756> this <5026> parable <3850>? and <2532> how then <4459> will ye know <1097> (5695) all <3956> parables <3850>?BCI  Marc 4v13 I afegí:1 «Si no enteneu aquesta paràbola,2 com podreu entendre totes les altres?CCC  Marc 4v13 I els diu: ¿No compreneu aquesta paràbola? Doncs, com entendreu totes les paràboles?