Joan 4v5 Arribà, doncs, a una ciutat de Samaria anomenada Sicar, prop del camp que Jacob havia donat al seu fill Josep. ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχάρ, πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ· Hij kwam <2064> (5736) dan

Data: 
2023-04-05, dimecres
Comentari: 

Joan 4v5 Arribà, doncs, a una ciutat de Samaria anomenada Sicar, prop del camp que Jacob havia donat al seu fill Josep.ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχάρ, πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ·Hij kwam <2064> (5736) dan <3767> in <1519> een stad <4172> van Samaria <4540>, genaamd <3004> (5746) Sichar <4965>, nabij <4139> het stuk land <5564>, hetwelk Jakob <2384> zijn <846> zoon <5207> Jozef <2501> gaf <1325> (5656).GNV  Joan 4v5 Then came hee to a citie of Samaria called Sychar, neere vnto the possession that Iacob gaue to his sonne Ioseph.Then <3767> cometh he <2064> (5736) to <1519> a city <4172> of Samaria <4540>, which is called <3004> (5746) Sychar <4965>, near <4139> to the parcel of ground <5564> that <3739> Jacob <2384> gave <1325> (5656) to his <846> son <5207> Joseph <2501>.BCI  Joan 4v5 Arribà, doncs, en una població samaritana que es deia Sicar, no gaire lluny de la propietat que Jacob havia donat al seu fill Josep;1CCC  Joan 4v5 Arribà, doncs, a una ciutat de Samaria anomenada Sicar, prop del camp que Jacob havia donat al seu fill Josep.